ZÁKLADY RÁDIO-KOMUNIKÁCIE A JEJ ZABEZPEČENIE

Na MILSIM-ových (Airsoftových) akciách sa veľmi často stretávame s tým, že len minimum ľudí ovláda základy rádio-komunikácie, a do svojich rádiostaníc vyprávajú ako do mobilu. Ešte častejšie sa stáva, že sa herné strany navzájom odpočúvavajú a následne pripravujú prepady, pasce, alebo inak reagujú na informácie ktoré získali z éteru. Informácie, ktoré hráči neuvedomujúc si ich závažnosť, vysielajú len tak.  Preto sme pre Vás pripravili článok o základoch rádio-komunikácie a  zabezpečenia vysielania tak, aby ste to protistrane čo najviac sťažili. Pretože pri používaní rádiostaníc platí jedno hlavné pravidlo:
NEPRIATEĽ VŽDY POČÚVA!“

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ POŽIADAVKY NA RÁDIOSTANICU

• Frekvenčná modulácia na prenos hlasu FM (F3E)
• Pásmo VKV/UKV 136-174 MHz/400-478 MHz
• Frekvenčný krok 5 kHz, 6.25 kHz, 12.5 kHz a 25 kHz
• Nastaviteľný výkon (malý – stredný – vysoký)
• Antény pre zaistenie spojenia na krátke a dlhé vzdialenosti (minimálne nad 1 km v zastavanom priestore alebo stredne zvlnenom teréne)
• Súprava na tichú prevádzku (náhlavná súprava, krkofón … atď.)
• Batérie na 48 hod. nepretržitej prevádzky

Vhodné rádiostanice sú napríklad BaoFeng UV5R alebo PUXING PX888. Na niektoré akcie je stále vhodná aj československá VKV rádiostanica RF-10.

AKO SA CHOVAŤ:
• Do rádiostaníc nerozprávajte ako keď hovoríte verejne. Vždy niekto poslúcha. (Všetka rádiová komunikácia až do 2000 GHz je monitorovaná, zaznamenávaná a analyzovaná Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
• Používajte dohodnuté výrazy, volacie znaky, šifry a kódové slová ktorým protistrana nerozumie.
• Nevysielajte nič čo nemá súvislosť s akciou alebo úlohou.
• Dodržiavajte COMSEC!
• Každá správa musí mať potvrdenie, aby volaná/volajúca rádiostanica vedela, že bola správa prijatá.
• Každá úloha musí byť zahlásená, aby mal nadriadený prehľad o situácií.
• Nikdy nevysielajte informácie o frekvenciách, kódoch a ďalších parametrov spojenia.
• Vždy dodržujte dohodnuté postupy predávania správ.
• Pri úmyselnom rušení, klamnej prevádzke, alebo vulgárnom vyjadrovaní, na takúto prevádzku nereagujte.

COMSEC – COMMUNICATION SECURITY
(čo nikdy nevysielať v otvorenej reči!)

  • Sila: Početný stav jednotky, stav bojovej pripravenosti,
  • Vybavenie: Typ, množstvo, stav,
  • Pozícia: Kde, v akej pozícií, priestory umiestnenia jednotiek,
  • Organizácia: Ako, čo, postupnosť velenia, organizácia jednotky, funkcie veliteľov,
  • Presun/Morálka: Názvy miest a predmetov v teréne, kde, ako, kedy/dobrá-zlá,
  • Jednotky: Typ, otvorené názvy, početné stavy,
  • Osobnosti: Kto, kde, mená a priezviská dôležitých osôb,

MINIMÁLNE ZNALOSTI RÁDIOVÉHO OPERÁTORA:

Frazeológia pre hlasové spojenie:
Nepliesť si poradie volaného a volajúceho, vedieť ohodnotiť kvalitu spojenia, vedieť používať prevádzkové návestia (príjem, koniec, vyčkaj … atď)

Medzinárodná Fonetická abeceda

Volacie znaky, kódové názvy (signálne tabuľky) a heslá:
Volacie znaky účastníkov, signálne tabuľky, kódy, heslá a šifry sú dopredu určené pre danú úlohu, alebo ich určuje osoba poverená veliteľom počas plnenia úlohy. Ak dostávate úlohu v podobe OPORDu, mali by ste ich nájsť v časti 5. Velenie a Spojenie.

TRANSEC – TRANSMISSION SECURITY:
Jedná sa o technické prostriedky určené na ochranu voči rušeniu a odpočúvaniu, sú to tónové, alebo digitálne umlčovanie šumu, scrambler a poloduplexná prevádzka.

FRAZEOLÓGIA PRE HLASOVÉ SPOJENIE

SLOVO

VÝZNAM

SPRÁVNE

schválenie od velenia že dané údaje sú správne

OPRAVA

oprava hlásenia, robí sa od poslednej správnej časti

NEODPOVEDAJ

na nasledujúci príkaz sa neodpovedá a udržuje sa rádiové ticho.

OVERENIE

po tomto povele sa pokračuje informáciami, ktoré si chceme overiť

OPAKUJEM

znovu opakujem správu

HLÁSKUJEM

následujúce informácie budu vyhláskované

SPRÁVA

správa, ktorá vyžaduje zaznamenanie / nahrávanie

PRÍJEM

toto je koniec mojej časti vysielania a odpoveď je vyžadovaná

KONIEC

toto je koniec mojej časti vysielania a ukončujem tým komunikáciu

PRIORITA

vyhradené pre prioritné správy ktoré majú prednosť

OPAKUJTE SPRÁVU

opakuj celé vysielanie odo mňa tak ako si ho dostal

PREPOŠLI (komu)

podaj moje hlásenie ďalej

ROZUMIEM

rozumel som správe, ktorú som dostal

OPAKUJ

opakuj celé posledné hlásenie

TICHO

rádiové ticho

TICHO ZRUŠENÉ

koniec rádiového ticha

SPRÁVA OD

toto vysielanie je z stanice

ČAS

okamžite nasleduje časový údaj, napr. DTG

OVER SPRÁVU

over tvoje vysielanie u pôvodcu vysielania a pošli naspäť správnu verziu

ČAKAJ

počkaj, krátka pauza

VYČKÁVAJ

počkaj na dlhšie ako pár sekúnd, dlhá pauza

WILCO

Will Copy, rozumel som

CHYBA

tvoje nasledujúce vysielanie bolo nesprávne, treba ho opraviť od poslednej správne časti

 

MEDZINÁRODNÁ FONETICKÁ ABECEDA

Písmeno

Kódové slovo

Fonetický prepis

Písmeno

Kódové slovo

Fonetický prepis

A

Alpha

ˈælfɑ

N

November

noˈvembə

B

Bravo

ˈbrɑːˈvo

O

Oscar

ˈɔskɑ

C

Charlie

ˈtʃɑːli

P

Papa

pəˈpɑ

D

Delta

ˈdeltɑ

Q

Quebec

keˈbek

E

Echo

ˈeko

R

Romeo

ˈroːmiˑo

F

Foxtrot

ˈfɔkstrɔt

S

Sierra

siˈerɑ

G

Golf

Gʌlf

T

Tango

ˈtængo

H

Hotel

Hoːˈtel

U

Uniform

ˈjuːnifɔːm

I

India

ˈindiˑɑ

V

Victor

ˈviktɑ

J

Juliet (ANSI)

ˈdʒuːliˑˈet

W

Whiskey

ˈwiski

K

Kilo

ˈkiːlo

X

X-ray

ˈeksˈrei

L

Lima

ˈliːmɑ

Y

Yankee

ˈjænki

M

Mike

Mɑik

Z

Zulu

ˈzuːluː

VOLACIE ZNAKY: 

Volacie znaky – Určujú sa jak jednotlivým účastníkov, tak celý skupinám (sieťam). Volacie znaky poznáme: úplné, skrátené a úplne skrátené. Volací znak sa skladá z funkčného čísla (moc sa nepoužíva), slovného základu a číselného indexu.

Úplný volací znak – 67 ALFA 13
– používa nadriadený ktorý ma pod sebou viacero účastníkov s volacím znakom ALFA 13 a potrebuje ich lepšie rozlíšiť podľa funkčného čísla (67).

Skrátený volací znak – ALFA 13
– najčastejšie používaný volací znak zo slovným základom a číselným indexom. Používajú ho účastníci ktorý sa musia medzi sebou rozlíšiť jak slovom, tak aj číslicou. Príklad: „ALFA 13, ALFA 13 tu BRAVO 12, správa, príjem.“

Úplný skrátený volací znak – 23
– používajú medzi sebou členovia malej jednotky aby čo najviac minimalizovali čas vysielania, príklad: „12. tu 13., vykonaj obchvat zľava, príjem“

Obežníkový volací znak – ALFA
– prideľuje sa riadiacej rádiostanici (veliteľ). Je určený na súčasné vysielanie informácii všetkým rádiovým staniciam v  rádiovej sieti. Skladá sa iba zo slovného základu vlastného volacieho znaku bez čísla, príklad: ,,ALFA, ALFA, ALFA, tu ALFA 1 príjem. ALFA 1 tu ALFA 11, príjem. ALFA 1 tu ALFA 12, príjem. ….“

NADVIAZANIE SPOJENIA MEDZI DVOMA ÚČASTNÍKMI

Nadviazanie spojenia medzi dvoma účastníkmi sa skladá z troch úkonov:
a) riadiaca stanica volá podriadenú stanicu,
b) podriadená stanica odpovedá na volanie,
c) riadiaca stanica potvrdí príjem odpovede podriadenej stanice.

Nadviazanie spojenia medzi dvoma účastníkmi:

CHARLIE 56

LIMA 67

LIMA 67, LIMA 67 tu CHARLIE 56, príjem.

 
 

CHARLIE 56, tu LIMA 67, príjem.

LIMA 67 tu CHARLIE 56, rozumiem, koniec.

 

Kontrola spojenia medzi dvoma účastníkmi:

Hodnotenie kvality spojenia sa skladá z hodnotenia hlasitosti a  zrozumiteľnosti, a to buď číselne:
5 (výborne),
4 (veľmi dobre),
3 (dobre),
2 (vyhovujúco),
1 (nevyhovujúco).

Alebo môžete použiť americký systém:

Hlasitosť Zrozumiteľnosť
Hlasne Čisto
Dobre Zrozumiteľne
Slabo Prerušovane
Veľmi slabo S rušením
Strácaš sa mi Nepočuteľne

     Príklad:

CHARLIE 56

LIMA 67

LIMA 67, tu CHARLIE 56, KONTROLA SPOJENIA, AKO MA POČUJEŠ? príjem.

 
 

CHARLIE 56, tu LIMA 67, počujem za 5, príjem.

LIMA 67 tu CHARLIE 56, rozumiem, počujem za 5 koniec.

 

Alebo:

CHARLIE 56

LIMA 67

LIMA 67, tu CHARLIE 56, KONTROLA SPOJENIA, AKO MA POČUJEŠ? príjem.

 
 

CHARLIE 56, tu LIMA 67, počujem ťa hlasne a zrozumiteľne, príjem.

LIMA 67 tu CHARLIE 56, rozumiem, počujem ťa dobre a prerušovane, koniec.

 

NADVIAZANIE SPOJENIA MEDZI VIAC AKO DVOMA ÚČASTNÍKMI

1) Prvý spôsob je nadviazanie spojenia s použitím obežníkového  volacieho znaku.
2) Druhý spôsob je nadviazanie spojenia s použitím vlastných volacích znakov.

Nadviazanie spojenia sa skladá z týchto úkonov:
a) riadiaca stanica volá podriadené stanice,
b) podriadené stanice odpovedajú v stanovenom poradí,
c) riadiaca stanica potvrdí príjem odpovede podriadeným staniciam.

A) Nadviazanie spojenia obežníkovým volacím znakom sa používa pri nadväzovaní spojenia so všetkými účastníkmi v rádiovej sieti.

PAPA 1 (Obežníkový volací znak „PAPA“)

PAPA 11

PAPA 12

PAPA 13

PAPA, PAPA, PAPA, TU PAPA 1, príjem.

PAPA 1 tu:

PAPA 1 tu:

PAPA 1 tu:

 

ALFA 11,

príjem.

   
   

LIMA 12,

príjem.

 
     

KILO 13,

príjem.

PAPA, PAPA, PAPA, TU PAPA 1, rozumiem, koniec.

     

B) Nadviazanie spojenia v rádiovej sieti s použitím vlastných volacích znakov sa používa vtedy, keď sa spojenie nadväzuje maximálne medzi štyrmi účastníkmi.

ROMEO 56

OCTOBER 67

TANGO 72

OCTOBER 67, TANGO 72,

tu ROMEO 56, príjem.

   
 

ROMEO 56, tu
OCTOBER 67, príjem.

 
   

ROMEO 56, tu TANGO 72, príjem.

OCTOBER 67, TANGO 72,

tu ROMEO 56, rozumiem, koniec.

   

KÓDOVÉ NÁZVY SIGNÁLOVÉ TABUĽKY A HESLÁ:
Záujmovým objektom, prechodovým bodom, výrazným terénnym tvarom, alebo v podstate čomukoľvek čo Vás napadne, by ste mali priradiť kódové názvy. Presne kvôli tomu aby sa nepoužívali otvorené názvy dedín, ciest, lesíkov, križovatiek atď, ktoré uľahčujú protistrane orientáciu (COMSEC). Pre zjednodušenie sa všetkým ostatným výrazným bodom ktoré nepredstavujú ciele, môžu priradiť iba číselné orientačné body. Príklad:

Hlavná základňa = OBJ MORDOR
Obec Marjah = OBJ MINAS TIRIT
Obec Azarkat = OBJ MINAS MORGUL
Križovatka do Pakistanu = Orientačný bod 21 (OB-21)
Veľký poľovnícky posed = OB-31
Betónové cesty = ŠĚDÉ ČIARY
Poľné cesty = HNEDÉ ČIARY
Rieka = MODRÁ ČIARA
.. atď.

Tieto kódové názvy sa využívajú aj na posielanie vlastnej polohy,  aby ste nemuseli prenášať MGRS súradnice. Poloha sa posiela v závislosti od týchto bodov: „ALFA 13 tu ALFA 12, naša poloha plus 20 severo-východ od OB-21, príjem.“ alebo „SPARTAN 01 tu LIZZARD 12, RTB na objekt MORDOR, príjem“.

ŠIFROVACIE TABUĽKY

RAMROD číselná tabuľka – Ak nastane situácia kedy je potrebné odvysielať nejakú číselnú správu (čas, súradnice, počty, atď) tak sa každému číslu od 0-10 sa priraďuje náhodný znak, môže byť číselný, abecedný, alebo aj ich kombinácia. Ak náhodou vysielate svoju polohu v MGRS a nepriateľ nepozná vašu šifru, nemá žiadnu šancu presne určiť vašu polohu. Príklady:

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

F

U

T

B

A

L

D

R

E

S

Príklad číselnej tabuľky RAMROD

Príklad kombinovanej šifrovacej tabuľky
Príklad kombinovanej šifrovacej tabuľky

Číselná tabuľka súvisí aj s heslami. Každému účastníkovi bude priradené číselné zvolanie a odpoveď ktorú bude musieť odvysielať späť. Ak protistanica odvysiela číselnú odpoveď, ktorá po dešifrovaní nebude sedieť s odpovedanou ktorá bola dopredu určená, vieme že sa jedná o cudzieho účastníka, s ktorým sa komunikácia preruší.

SPARTAN 56

SNAKE 67

SNAKE 67, tu SPARTAN 56, 428 31, príjem.

 
 

SPARTAN 56, tu SNAKE 67, 820 53, príjem.

SNAKE 67, tu SPARTAN 56, rozumiem, koniec.

 

Tabuľka signálov – Používa sa ešte pre väčšie skrátenie doby vysielania a lepšie zabezpečenie. Jednotka môže takto zakódovať svoje jednotlivé činnosti, ktoré má pri danej úlohe vykonať, príklad:

SIGNÁL

ČINNOSŤ

ÚSVIT

Pohotovosť k plneniu úloh

POTOK

Zahájanie presunu 

STEAKHOUSE

Bezpečnostná zastávka – SECHALT

KAMEŇ

Dosiahnutie priestoru

JASTRAB

Prieskum priestoru

VÝPLACH

Opustenie priestoru

ODPOJENIE

Ukončenie plnenia úloh

KOLESO

Zhromaždenie veliteľov

HRADBA

Zaujatie kruhovej obrany

STENA

Zaujatie obrany (v stanovenom priestore a čase)

PEVNOSŤ

Pohotovosť obrany

DUNA

Zaujatie záložných postavení

MORDOR

Paľba do úseku sústredenej paľby

ZLOMENÝ ŠÍP

Prelomenie obrany nepriateľom

TARAWA

Prechod na záložný plán spojenia

RANGER

Návrat bojového zaistenia

OHEŇ

Kontakt s nepriateľom

TIGER

Prechod do útoku

DOPLNENIE

Doplnenie munície

Dobrým príkladom na kódové signály sú také, ktoré sa dajú vybrať z bežnej rádiovej prevádzky. Bežná prevádzku nám predstavujú rádioamatéri, taxikári, technické služby a traktoristi. Z ich slovníka môžete prebrať výrazy ktoré použite ako vaše kódy a signály. Debilná komunikácia o pive a cemente je rozhodne menej nápadná než  komunikácia v ktorej sa niekto vyjadruje: ,,DELTA-1 tu ALFA-12, vykonaj BÚRKU na grid malá nutela ALFA, BRAVO, CHARLIE, DELTA a vyzdvihni GUĽOMET + 400 severovýchodne od kóty XRAY, YENKEE, ZULU, príjem.“

AKTÍVNA OCHRANA VOČI RUŠENIU A ODPOČÚVANIU

CTCSS umlčovanie šumu– (CTCSS – Continuous Tone Coded Squelch System), majú ho všetky rádiostanice a je veľmi jednoduchý, je založený na trvale vysielanom nízkom tóne pod hovorovým spektrom (pre človeka nepočuteľné). Rádiostanice s odlišným nastavením CTCSS  sa nepočujú, neotvorí sa im šumová brána. Každá rádiostanica si môže zvoliť až z 50 tónov/kódov. Rádiostanice ktoré majú túto funkciu vypnutú Vás ale stále môžu počuť!

Tabuľka CTCSS
Tabuľka CTCSS

DCS umlčovanie šumu – (Digital Coded System),  toto zase každá rádiostanica nemá, ide o podobný systém ako CTCSS ale miesto trvalého tónu sú trvalo vysielané dáta s identifikačným kódom. Jednotlivé kódy sú tvorené troma číslicami v osmičkovom kóde.

Tabuľka DCS
Tabuľka DCS

Pri použití CTCSS/DCS docielite toho že Vás nebude možné rušiť vysielaním z iného zdroja na rovnakej frekvencií, ak nebude mať teda nastavený rovnaký CTCSS/DCS kód. To však neznamená, že je daná frekvencia voľná – pri pokuse o vysielanie sa signály staníc navzájom rušia bez ohľadu na nastavený kód CTCSS a komunikácia je vo väčšine prípadov nemožná. (Platí pravidlo silnejší vyhráva). Pre lepšiu orientáciu v prevádzke nám indikuje signalizácia BUSY, ktorá sa rozsvieti, prítomnosť signálu na kanáli – aj keď je kvôli nastavenej CTCSS voľbe nepočuteľný. Kódy môžete nastaviť individuálne jak pre príjem (R-CTS/DCS) a vysielanie (T-CTS/DCS) alebo jeden spoločný kód (M-CTS/DCS).

Scrambler (maskovač) – Ide o veľmi jednoduchý maskovač komunikácie, pracuje na princípe inverznej frekvenčnej modulácie. Dá sa nastaviť od hodnoty 1 – 8 u väčšiny PUXINGov, a ,,mal by byť“ kompatibilný aj s inými vysielačkami ktoré majú túto možnosť, napríklad s TCA / TRI AN/PRC-152. Maskovač náhodne porozhadzuje výšky/amplitúdy hlasu. Bez rovnakej úrovne maskovača počujete iba divné piskotanie a nič zrozumiteľné. (Vo vysielačke nájdete v možnostiach pod skratkou SCR) Používanie SCR je na Slovensku zakázané.

Poloduplexná prevádzka – Umožňuje nastaviť dve rozličné frekvencie, jednu na príjem a druhú na vysielanie, nevýhodou je, že sa takto dajú nastaviť proti sebe iba dve rádiostanice ktoré by dokázali navzájom komunikovať. (Vo vysielačke nájdete v možnostiach pod skratkou OFFSET)

PLÁN SPOJENIA – vo Vašom pláne spojenia by ste mali uviesť nasledujúce údaje:
– O akú sieť sa jedná
– Či sa jedná o hlavný alebo záložní plán spojenia
– Platnosť (do akého dátumu / času)
– Účastníkov
– Volacie znaky
– Frekvenciu

Ďalej môžte doplniť frekvenciu CTCSS/DCS, kód SCR, výkon. Príklad:

Váš plán spojenia by mal takisto obsahovať hlásenia, číselné a šifrovacie tabuľky a heslá. Ale o tom v budúcich článkoch.

NEJAKÉ ĎALŠIE TYPY AKO OPTIMALIZOVAŤ SVOJU RÁDIOSTANICU

• Majte anténu vždy mimo krytu! Neukladajte si vysielačku s krátkou anténou na opasok alebo na chrbát, vaše telo pohlcuje vyžiarenú EM energiu a úplne mení vyžarovaciu charakteristiku antény.

• Nastavte si hodnotu šumovej brány na 1! Umožní zachytiť aj veľmi slabý signál, teda rádiostanicu ktorá je značne vzdialená alebo vysiela s nízkym výkonom. Nevýhodou je že tento signál môže byť riadne zašumený (používajte v kombinácií v CTS), v nastaveniach to nájdete pod skratkou SQL.

• Používajte vhodnú anténu! Ak pôsobíte v malom tíme na krátke vzdialenosti, úplne Vám stačí krátka anténa. Ak chcete vysielať na dlhšie vzdialenosti, zaobstarajte si dlhšiu anténu, dlhšie antény poskytujú väčšiu efektívnu plochu na vysielanie a príjem (teda lepší zisk antény). Zlepšíte tým dosah a kvalitu vysielania. Ak si takúto anténu zaobstaráte, nijak ju neohýbajte alebo neskracujte! Zmeníte tým vyžarovací odpor a môže dôjsť k zničeniu vysielača.

Príklad rôznych antén
Príklad rôznych antén

• V závislosti na ploche na ktorej pôsobíte, nastavte primeraný vysielací výkon. Ak pôsobíte ako malí tím, nemusíte pražiť do okolia 8 W (čo podľa zákona ani nemôžte), zbytočne sa prezrádzate a míňate batérie.

V ďalšom článku z téme rádio-komunikácia sa budeme zaoberať správnym odosielaním rádiových hlásení, akými sú CONTACTREP, SALUTEREP, OCOKAREP, SITREP, MEDEVACREQ, IED/UXOREP, atď.

ZDROJE:
VOJENSKÁ TAKTIKA, Vysokoškolská učebnica, Peter SPILÝ, Michal HRNČIAR; ISBN 978-80-8040-471-0
Príručka pre vojaka OS SR
Diverzanti military team – SPOJOVACÍ PŘÍPRAVA ..
FM 24-18, TACTICAL SINGLE CHANNEL RADIO COMMUNICATIONS TECHNIQUES
FM 6-02.53 TACTICAL RADIO OPERATIONS 
CZK – TR-77 (tabuľka radistu)

Comments

comments