ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ MAS

MILSIM AIRSOFT SLOVAKIA

PRAVIDLÁ MILSIM SLOVAKIA (MAS)

A. Obecné pravidlá

A1. Všetci účastníci akcie sa riadia platnými zákonmi Slovenskej republiky.

A2. Akcia začína a končí pokynom organizátora. V prípade iných okolností (zranenia, výskytu civilných osôb, alebo zásahom polície SR) bude hra ukončená, alebo prerušená pokynom organizátora: STOP VŠETKÝM AKCIÁM, NÚDZOVÝ STAV. Všetci účastníci prestanú hrať a čakajú na ďalšie pokyny organizátora. Je zakázaná streľba na nezúčastnené osoby a osoby oblečené v reflexných vestách. Každý hráč sa je povinný pred streľbou sa uistiť, že jeho cieľ je herná postava. Taktiež je povinný upozorniť iné osoby, ktoré nie sú v hre, že sa v danom priestore koná hra.

A3. Organizátor nezodpovedá za prípadné zranenia a za hmotné škody spôsobené počas trvania akcie a ani pred ňou a ani po nej. Každý hráč sa akcie účastní na vlastnú zodpovednosť.

A4. Akcie sú určené pre osoby staršie, ako 18 rokov. Bude kontrolovaný doklad totožnosti s dátumom narodenia účastníka.

A5. Hráč je povinný dodržiavať všetky pravidlá MAS. Ak hráč nedodržiava pravidla, alebo ich porušuje, tak organizátor má právo ho vylúčiť z akcie bez nároku vrátenia registračného poplatku.

A6. Počas trvania akcie je prísny zákaz požívať alkohol, alebo iné omamné látky. Hráči môžu byť kontrolovaní organizátorom počas hry náhodným výberom, a ak sa u nich zistí požitie alkoholu, prípadne iných omamných látok, tak budú okamžite vylúčení z hry bez nároku na vrátenie registračného poplatku.

A7. Je zakázané používať iné zbrane, ako airsoftové.

A8. V prípade zranenia je účastník povinný ihneď informovať organizátora o tejto udalosti.

A9. V prípade výskytu civilných osôb, polície SR v hernom priestore je účastník povinný prerušiť akciu a okamžite túto okolnosť oznámiť organizátorovi.

A10. Všetci zúčastnení počas trvania akcie, sú povinný chrániť si zrak ochrannými prostriedkami. Rozhodcovia a organizátor budú kontrolovať hráčov, či majú stále nasadenú ochranu zraku. Porušenie tohto pravidla je podmienené na okamžité vylúčenie z hry bez nároku vrátenia registračného poplatku a hráč taktiež dostáva BAN na akcie MAS.

A11. Organizátor môže do hry zapojiť označených a tajných rozhodcov . Títo rozhodcovia budú vybraný z preverených hráčov a budú sledovať dodržiavanie pravidiel MAS na akcii. Rozhodcovia môžu priestupok riešiť priamo na mieste. Na akciách MAS platí pravidlo dvakrát a dosť! Napríklad, ak hráč neprizná zásah a zbadá ho rozhodca, alebo skrytý rozhodca, hráč dostane prvé upozornenie. Pri druhom takom priestupku dostáva hráč BAN.

A12. Každý hráč na akcii MAS je povinný mať u seba viditeľne označenú lekárničku s týmito vecami. 1 obväz sterilný, 2 obväz tlakový, 3 obväz pružný, 4 trojcípa šatka, 5 náplasť, 6 dezinfekčný prostriedok na rany, 7 nožničky, 8 gumené rukavice. Takisto doporučujeme zo sebou nosiť aspoň jedno škrtidlo CAT.

B. Zbrane, zásobníky a munícia

B1. V hre sa môžu používať iba airsoftové zbrane strieľajúce plastové guličky 6 mm.

B2. V hre sa môžu používať aj kontaktné zbrane. Tieto zbrane ale nesmú spôsobiť žiadne zranenie. Za kontaktné zbrane sa považujú atrapy nožov, mačiet a náradia vyrobené z mäkkej gumy, plastu a PU peny.

B3. V hre sa môžu používať iba nízko kapacitné zásobníky typu LOW CAP, MID CAP a REAL CAP.

B4. Výnimka veľkokapacitných zásobníkov platí iba pre zbrane typu guľomet. Sú to takzvané krabicové, alebo bubnové zásobníky. Tieto zásobníky môžu používať guľomety schválené organizátorom.

B6. Každý hráč pri registrácií uvedie a predloží zbrane, ktoré bude v hre používať.

B7. Každá zbraň bude zmeraná organizátorom a označená príslušnou farebnou páskou, ak budú dané FPS limity pre akciu.

B8. Počas hry môže mať hráč u seba muníciu len v naplnených zásobníkoch. Plnenie zásobníkov v priestore boja je zakázané. Plnenie zásobníkov bude povolené na miestach určených organizátorom (báza, HQ, muničný. sklad a pod). Požičiavanie zásobníkov, alebo prerozdeľovanie už naplnenej munície medzi hráčmi je povolené.

B9. Cvičná a nástreľná streľba bude možná iba vo vyznačenom priestore. Pohyb v oddychovej zóne (offgame zóna, respawn a pod) so zbraňami je podmienený ich vybitím a bez zásobníka v šachte zbrani. Rozhodcovia a organizátor bude prísne kontrolovať toto pravidlo.

B10. Pyrotechnika je zakázaná, ak to nie je inak upravené organizátorom.

B11. V hre je možné použiť aj doplnkové zbrane. Tieto zbrane nesmú obsahovať pyrotechnickú zložku. Jedná sa napríklad o RPG, granáty a míny. Tieto zbrane, ale musia byť schválené organizátorom.

C. Zásahy a streľba

C1. Je cťou každého hráča airsoftu, priznať si zásah.

C2. Zásahom je myslený dotyk BB tela hráča, alebo jeho výstroje.

C3. Pri zásahu hráč hlási tento stav hlasným výkrikom HIT, alebo MÁM.

C4. Ak hráč neprizná zásah, tak na tento stav treba upozorniť organizátora. Predíde sa tým zbytočným hádkam a organizátor môže dotyčného vylúčiť z akcie bez nároku na vrátenie registračného poplatku. Platí v tom prípade bod A5.

C5. V prípade nezhody účastníkov, kto dostal zásah skôr, tak si hráči priznajú zásah obaja.

C6. Ak je hráč v statuse mŕtvy, tak sa musí označiť silne viditeľným reflexným prvkom (reflexná vesta, čiapka a podobne v oranžovej, alebo zelenej farbe). Takto označený hráč potom odchádza na respawn, alebo miesto na to určené.

C7. Na hráča v statuse mŕtvy je zakázaná streľba.

C8. Komunikácia medzi živými a mŕtvymi je prísne zakázaná.

C9. Streľba spoza rohu, alebo prekážky, je povolená iba po zamierení na cieľ. To znamená, že hráč musí vedieť a vidieť kam strieľa.

C10. Zásah do zbrane vyraďuje zbraň. V tomto prípade je možné použiť záložnú zbraň. Ak hráč nemá záložnú zbraň ostáva v statuse živý a pokračuje v akcii bez zbrane.

C11. Zásah odrazom nie je platný.

C12. Zásah od spoluhráča je platným zásahom (friendly fire).

C13. Respawn je miesto pre znovu oživenie hráčov zo statusu mŕtvy. Pri akciách MAS je doba respawnu stanovená minimálne na jednu hodinu.

Pridaj komentár