TLP – TROOP LEADING PROCEDURES II.

Prinášame Vám pokračovanie článku Plánovacieho procesu malých taktických jednotiek (TLPs) I. a článkov Príprava na MILSIM akciu a Organizácia malých taktických jednotiek.

4. Presun
Ak si to povaha misie, alebo okolnosti vyžadujú, môže veliteľ nariadiť presun do priestoru operácie ešte pred dokončením plánovania.  Typickou situáciou kedy je presun nariadený, je presun na zaujatie cieľového zhromaždiska (ORP), z ktorého sa vysielajú prieskumné hliadky na preskúmanie cieľa, na ktorý sa musí vykonať útok/prepad, alebo zaujať v ňom nejaké postavenie. S čerstvými informáciami sa vždy lepšie narába ako zo staršími, ktoré môžu byť už neaktuálne. Z informácií dodaných od prieskumných hliadok môžte pokračovať v plánovaní. V niektorých prípadoch bude nutné vykonať aj veliteľský prieskum priestoru, tvz. veliteľská rekognoskácia.

5. Prieskum
Priama účasť veliteľov na prieskume, akou je jeho pozorovanie priestoru, je najlepším zdrojom informácií pre dokončovanie prvotného plánu, vidieť priestor na vlastné oči nič nenahradí. Na veliteľské reko odchádza vždy veliteľ jednotky s veliteľmi podriadených skupín + eskorta. Na veliteľskom prieskume sa treba zamerať na:

Topografickú orientáciu:

 • vlastné postavenie
 • popis okolia terénu v zmysle OCOKA (začínaš sprava, spredu, zľava a vzadu)

Orientačné body:

 • číslo,
 • názov,
 • vzdialenosť,

Situáciu nepriateľa:

 • bojové postavenia
 • palebný systém
 • zbraňové systémy
 • pravdepodobný smer útoku,
 • pravdepodobný variant činnosti,

  Bojové postavenia vlastnej jednotky:
 • hlavné
 • záložné

Osy presunu vlastných síl:

 • hlavný smer útoku
 • záložný smer útoku
 • klamný smer útoku

Palebné sektory
Fázové čiary.
Rozmiestnenie susedov,

Záujmová svetová strana (12. hodina)

Ak sa fyzický prieskum nedá vykonať, použite všetky ostatné dostupné zdroje. Študujte mapy, plastické stoly, fotografie, satelitné snímky (Google Earth), hlásenia z nariadených stupňov alebo iných prieskumných jednotiek.

Štúdium terénu na Google Earth priesvitke

6. Dokončenie plánu operácie
Po získaní potrebných informácií z prieskumu, musí veliteľ jednotky tieto informácie zapracovať do zvoleného COA, čím sa priblíži k dokončeniu plánu operácie alebo priamo OPORD-u.

7. Vydanie operačného rozkazu (OPORD)
Veliteľ družstva a veliteľ čaty vydávajú rozkaz ústne, v prípade dostatku času a prostriedkov aj písomne (každý podriadený veliteľ by mal dostať kópiu). Vhodným miestom na vydávanie rozkazu je priestor z ktorého je vidno na priestor operácie. Ak toto nie je možné, druhým najlepším spôsobom je vydávanie rozkazu na plastickom stole, alebo na mape.

Pucovanie aj s debrífom

Vydávanie OPORDu na mape

Pri vydávaní OPORD-u, alebo úloh … v podstate pred každou taktickou činnosťou začína veliteľ jednotky vždy s topografickou a taktickou orientáciou, aby uviedol svojich podriadených do ,,obrazu“ a aby sa všetci zorientovali.

Topografická orientácia pozostáva z:

– Určenia vlastného stanovišťa
(na mape pomocou GPS, alebo triangulácie),
– Určenia svetových strán (S, V, Z, J) a záujmovej strany,
– Určenie orientačných bodov,
– Popisu terénu (osady, výšiny, cesty atď. – významné terénne predmety) po horizontoch od najbližšieho po vzdialenejší,
– Vyhodnotenia nezrovnalostí terénu s mapou (ak sa vyskytnú),
– Kódovania terénu (krycie označenie terénnych predmetov a orientačných bodov).

Príklad topografickej orientácie:
„Velitelia družstiev EAGLE, HAMMER a FOX počúvajte, prechádzam na topografickú orientáciu.

Naša poloha, nachádzame sa v strede osady NANGHAR KHEL, 320 m západne od MOB.

Svetové strany, sever, východ, západ, juh, našou záujmovou stranou, naša 12. hodinou je severovýchod, smerom na križovatku pod osadou.

Orientačné body, OB-11 PAVÚK juhovýchodne, križovatka južne od AZARKATU, vzdialenosť 360 m. OB-12 POROBETÓN východne, rozpadnuté garáže pred MOB, vzdialenosť 470 m. OB-13 POLOVNÍK, severozápadne, poľovnícky posed priamo v osade MARJAH, vzdialenosť 400 m. OB-21 TRIANGEL, veľká križovatka ciest medzi PAKISTANOM, osadou TOTA KHIL a NANGHAROM, vzdialenosť 270 m.

Popis terénu. Terén v údolí pred nami je mierne zvlnený, nekosená lúka s vysokou trávou a krovinami. Údolie obkolesuje agátový les, ktorý je ale priechodný. Priamo pod nami sa ťahá nespevnená poľná cesta prejazdná pre terénne vozidlá, ktorá ide v smere SV – JV. Priamo poza náš chrbát, v agátovom lese vedie malí chodník z PAKISTANU až do BALA DEHU. V našom okolí sa nachádza osád, ZARKAT, MARJAH, BALA DEH, TOTA KHIL a NAGNAR KHEL v ktorom sme. Kľúčoví terén pre nás predstavuje križovatka priamo pod osadou a prvý horizont, hrádza priamo nad základňou z ktorej nás môžu pozorovať. V celej oblasti sa nachádzajú, zarastene okopy, diery, a jamy po bývalej tankovej strelnici. Neudržiavané komunikácie majú množstvo dier a výmoľov ktoré môžu spomaliť CASEVAC vozidlo ak si ho náhodou vyžiadame. Taliban má ku nám skrytý prístup cez agátový les a porasty ktoré vedú paralelne s cestou ktorú som naznačil.

Kódovanie terénu, osady sú nazvané OBJ Pálenka – ZARKAT, OBJ Malinovica – MARJAH, OBJ Wisky – TOTA KHIL, OBJ Spirit – NAGNAR KHEL a OBJ Becher – BALA DEH. Tá cesta ktoré vedie pod nami je HRUBÁ HNEDÁ ČIARA a ten chodník za naším chrbtom je LIŠIACKA CESTA.“

8. Dohľad a doladenie
Po vydaní rozkazu sa musí veliteľ uistiť, že je jeho jednotka pripravená na plnenie úlohy. Za týmto účelom, sa robia nácviky, také minitréningy, kde sa čiastkovo nacvičuje čo bude jednotka vykonávať. Rozsah nácvikov závisí od dostupného času a prostriedkov k dispozícií. Nácviky sa môžu uskutočňovať:

na mape,
– na plastickom stole,
– cez rádiostanice (posielajú sa len hlásenia ktoré simulujú boj)
– nácvik len s podriadenými veliteľmi
– úplný nácvik s nasadením celej jednotky (v podstate tréning)

Pripravenosť jednotky si velitelia musia preveriť fyzickými kontrolami, alebo kontrolnými otázkami, treba klásť otázky ako:
– čo je tvojou úlohou, úlohou tvojej sekcie a úlohou celej jednotky?
– aké sú kritické časy?
– v akom stave je výstroj a výzbroj?
– v akom stave sú rádiostanice?
– atď.

… môžete postupovať podľa PAWPERSO

Nie je nič horšie ako keď vyrazíte s jednotkou do boja a ľudia ani nevedia čo sa deje, kam idú a čo sa bude diať, tak sa to jednoducho nemá robiť.

Velenie a riadenie počas vedenia operácie
Tak a dostávame sa k zaujímavejšej časti článku, ako riadiť jednotku v boji, každý chce byť operátor, tak si teda povedzme ako by sa malo ,,operovať“. Velenie a riadenie počas vedenia operácie je determinované druhom aktivity a taktickými úlohami, ktoré jednotka plní.

V pešej zostave by sa mal veliteľ jednotky zdržovať v prvej 1/3 formácie. Zdržiavanie v strede poskytuje väčšiu bezpečnosť, ale veliteľ nemá na druhú stranu taký dobrý prehľad o situácií. Zástupca  by sa mal zase zdržiavať v poslednej 3/3 formácie, aby mohol prebrať velenie nad určenou sekciou a vykonať nejaký manéver. Pri vedení útoku, alebo inej ofenzívnej činnosti sa veliteľ nachádza vždy v útočnej sekcií, jeho zástupca sa zase nachádza v podpornej sekcií. V statickom postavení, napríklad v obrane, by sa mal veliteľ zdržiavať na „veliteľsko-pozorovacom stanovišti“, (VPS) z ktorého má dobrý výhľad jak na postavenia svojich družstiev, alebo tímov, tak aj na priestor.  Neodmysliteľnou súčasťou výbavy veliteľa na VPS by mal byť ďalekohľad, poprípade laserový diaľkomer alebo optika na zbrani.

Veliteľ tímu USMCPD ,,Z0han“ na VPS

V prípade, že veliteľ opúšťa jednotku (napríklad keď ide na veliteľské reko) vydáva svojmu zástupcovi alebo najskúsenejšiemu členovi jednotky (ktorý preberá velenie) päťbodový rozkaz (GOTWA). Ak fungujete v malom tíme, tak by mal veliteľ vydávať GOTWU každému.

G – GOING = Kam sa ide a za akým účelom.

O – OTHERS = Koho si beriem zo sebou.

T – TIME = Ako dlho budem preč, kedy sa vrátim.

W – WHAT TO DO = Čo robiť keď sa nevrátim v stanovenom čase.

A – ACTION TAKEN = Čo robiť keď dôjde k napadnutiu/odhaleniu nepriateľom.

Dobré je ešte spomenúť signály a heslá na rozoznanie pri návrate (zvolanie-odpoveď, dopočet, vizuálny alebo svetelný signál …) a trasu/smer odchodu a príchodu prieskumnej skupiny.

Murphy vydáva skrátenú GOTWU Alexovi - Lone Survivor 2013
Murphy vydáva skrátenú GOTWU Alexovi – Lone Survivor 2013

Príklad rozkazu GOTWA:
,,Beriem si veliteľa družstva EAGLE a FOX, plus ostreľovača Lukina ako eskortu na veliteľský prieskum obranného postavenia, 200 m severo-západne od AZARKATu. Ideme teda štyria, vrátime sa traja, Lukina nechám na mieste ako screening.

Odchádzame o 11:45, vrátime sa najneskôr do 12:45, teda jedna hodina. 

Ak sa nevrátime do 12:45, počkať ešte 15 minút. Ak sa nevrátime ani o 13:00, kontaktujte ma veliteľskej frekvencií. Ak nebudem odpovedať, stiahni jednotku späť na MOB a informuj HOTEL o situácií. 

Ak našu skupinu niekto napadne, budem ustupovať tak aby som naviedol nepriateľa západne od ORP, do otvoreného priestoru kde na neho môžete zaútočiť. Ak dôjde k napadnutiu priestoru ORP slabým nepriateľom, tak toho odraziť a okamžite sa presunúť do priestoru obrany, ja si Vás tam navediem. Ak dôjde k napadnutiu silným nepriateľom, stiahnuť okamžite na MOB.

Budeme sa presúvať týmto smerom (fyzicky ukážem), smer návratu bude rovnaký. Heslo súčtové do 6, kontaktné PEPSI-KOLA a vizuálne puška zdvihnutá nad hlavu zásobníkom do vnútornej strany. Nejaké otázky?“
Táto GOTWA bola reálne zahlásená veliteľom čaty DELTA svojmu zástupcovi na akcií BV9.

Teraz sa dostávame k niečomu, čo som zatiaľ ani na tých najlepších MILSIM akciách, u žiadneho ,,profesionálneho“ airsoftového tímu nevidel, čo je naozaj škoda, a tým je riadenie paľby. Možno si hovoríte, že je to na airsofte nevyužiteľné, ale opak je pravdou. Je to vyskúšaná metóda a veľmi efektívna. Skúste sa na to pozrieť z pohľadu dirigenta, ten neviem hrať na každý nástroj v orchestri, ale vie ako tie nástroje použiť tak aby vznikla symfónia. Veliteľ jednotky je na tom podobne, možno nevie strieľať z guľometu alebo z ostreľovačky, ale vie ako ich použiť tak aby čo najefektívnejšie rozložil paľbu svojej jednotky a zlikvidoval nepriateľa. Riadenie paľby zahŕňa:

– zisťovanie zbraní v zostave nepriateľa,
– hodnotenie ich dôležitosti a určenia poradia ničenia,
– voľbu druhu zbrane a munície, druhu paľby a spôsobu jej vedenia,

Prioritu ničenia by mali mať nepriateľský guľometníci, ostreľovači a velitelia. Veliteľ ale pracuje s informáciami ktoré má, ak niekto vidí nepriateľského ostreľovača, alebo guľometníka, mal by to okamžite zahlásiť! Takúto dôležitú informáciu si nesmiete nechať pre seba! Takisto, ak má veliteľ dobrý vyhlaď na bojisko, musí manévre nepriateľa hlásiť svojej jednotke!

https://youtu.be/br1IDgsIwW0

Príklad, ako by mal vyzerať postup jednotky 

Pri určení cieľa pomocou (dopredu) určeného orientačného bodu postupujeme ako pri 3D reporte (Direction, Distance, Description). Stanoví sa orientačný bod, smer od bodu (vpravo, vľavo, bližšie, ďalej), vzdialenosť cieľa a nejaký jednoduchý popis. Príklad: „Družstvo FOX! Orientačný bod VLAJKA vpravo 50 – bližšie 30 – za šípkovým kríkom talibanský ostreľovač v hnedom kroji. ZNIČIŤ!“ (Takto bola veliteľovi družstva FOX nariadená palebná úloha na akcií BV9)

Cez pekný slnečný deň sa na riadenie paľby dá použiť aj vlastná dlhá dávka zo zbrane, biele BB od ktorých sa odráža svetlo sú dobre viditeľné. „HAMMER-24! Nasleduj moju dávku – listnatý strom na 12. hodine – pod ním  talibanec. ZNIČIŤ!“

Samostatnou kapitolou je riadenia paľby v noci, túto prichádzajú vhod svietiace BB, svetlá a laser.

Pri použití svietiacich BB sa upozorní jednotka/jednotlivec na smer vypálenia dávky a určí sa vzdialenosť cieľa, rovnako ako v predchádzajúcom prípade. „JASTRAB-1! Sleduj svietiace strely – ľavý okraj lesa na 10. hodine – Taliban!“

Rovnakým spôsobom sa dá použiť laserový lúč.

,,ŽIADNY PLÁN NEPREŽIJE PRVÝ KONTAKT S NEPRIATEĽOM“ TO NIE JE POREKADLO, JE TO FAKT! Možno si poviete, že strácať čas plánovaním sa neoplatí, lebo aj tak nikdy nič nevyjde, ale čím viac skúseností budete mať z plánovania a z riadenia nejakej misie, tým viac budete môcť z týchto skúseností ťažiť a dynamicky prispôsobovať svoj plán aj keď sa všetko poserie. Tu treba spomenúť  porekadlo 6P, ktorým by sme sa mali riadiť viac ako tým prvým: ,,PORIADNE PRVOTNÉ PLÁNOVANIE PREDCHÁDZA POSRANÉMU PREVEDENIU“

ZDROJE:
VOJENSKÁ TAKTIKA, Vysokoškolská učebnica, Peter SPILÝ, Michal HRNČIAR; ISBN 978-80-8040-471-0
FM 3-21-91, BATTLE COMMAND AND TROOP-LEADING PROCEDURES
Research Report 1852, Improving Troop Leading Procedures at the Joint Readiness Training Center, Kenneth L. Evans U.S. Army Research Institute, Major Eric A. Baus Joint Readiness Training Center

Troop Leading Procedures

Comments

comments