TLP – Troop Leading Procedures I.

Prinášame Vám prvú časť článku o Plánovacom procese malých taktických jednotiek (Ang. skratka: TLP – Troop Leading Procedures) v ktorom by sme chceli objasniť proces, ktorý musí absolvovať veliteľ jednotky a aj jeho podriadený aby sa pripravili na splnenie pridelenej bojovej úlohy.

Tento proces by mal ovládať každý správny MILSIM-ák, alebo aj obyčajný Airsoftový hráč ktorý funguje ako veliteľ nejakej jednotky a chystá sa na nejakú veľkú MILSIM akciu, napríklad Blue Valley.

TLP je dynamický proces používaný veliteľmi malých jednotiek, od tímu po čatu (4 – 30 ľudí), dá sa samozrejme použiť aj na úrovni roty, čo je na akciách v podstate organizačná zložka. TLP sa používa za účelom analýzy úlohy ktorú má jednotka vykonať, vypracovania plánu a prípravy jednotky na plnenie úlohy. Ako prvé si musíte časovo rozdeliť, ako vôbec začnete s plánovaním. Plánovanie môže v závislosti na čase ktorý máte k dispozícií prebiehať dvoma metódami:

a) Postupnou metódou: vtedy začínate svoje plánovanie až po obdržaní kompletného operačného rozkazu od nadriadeného (OPORDu), v ktorom sa v dozviete … v podstate všetko. Výhodou tejto metódy je, že hneď na začiatku máte všetky potrebné informácie a nemusíte na ne čakať, idete na istotu. Veľkou nevýhodou ale je, že ste sa práve pripravili o niekoľko hodín voľného času, počas ktorého ste mohli vykonávať nejaké predbežné plánovanie a prípravu.

b) Súbežnou metódou, vtedy začínate svoje plánovanie hneď po prijatí prvotných informácií (WARNa) od nadriadeného. Výhodou je, že začínate svoje plánovanie a prípravu okamžite, žiadny čas nestrácate. Nevýhodou ale je, že nemáte všetky potrebné informácie, ktoré ku Vám chodia postupne (alebo vôbec) a vy si ich musíte zháňať vlastnými prostriedkami. Takisto ako tieto informácie prichádzajú, môže sa tiež stať, že Vám tak razantne ovplyvnia plán, že ho budete musieť niekoľkokrát prerábať.

TLP sa skladá z ôsmich krokov, z ktorých niektoré majú aj svoju vlastnú analýzu, postupovať presne v ich zmysle a poradí nie je dogma, niektoré kroky sa môžu vynechať. Kroky TLP sú: 

1. Prijatie celkovej úlohy
2. Vydanie predbežného nariadenia (WARNO)
3. Spracovanie prvotného plánu operácie
4. Presun
5. Prieskum
6. Dokončenie plánu operácie
7. Vydanie operačného rozkazu (OPORD)
8. Dohľad a doladenie

1. Prijatie celkovej úlohy
Úloha môžete prijať ústne, písomne, alebo na brífingu. Po prijatí úlohy sa nebojte spýtať na doplňujúce informácie, alebo si niektoré veci ešte upresniť. Všetko si zapisujte a vždy sa radšej uistite u nadriadeného či ste úlohu pochopili správne. Po prijatí úlohy by ste mali hneď  začať spracovávať svoj plán. Spracovanie sa skladá z dvoch krokov, z počiatočnej analýzy a časového rozpočtu na plánovanie a prípravu operácie.

a) Počiatočná analýza
Analýza sa sústreďuje na hodnotenie faktorov, ktoré sú vo vojenskej terminológií vyjadrené skratkou METT-TC

M Mission Celková úloha
E Enemy Nepriateľ
T Terrain and Weather Terén a počasie
T Troops and support available Jednotky a podpora
T Time available Dostupný čas
C Civil considerations Civilné aspekty

Civilnými aspektami sa väčšinou na airsofotvých akciách nemusíte zaoberať, ak teda nehráte v tesnej blízkosti nezúčastnenej civilnej populácie, alebo ak sa nejedná o naozaj reálnu MILSIM akciu v ktorej hrá LARP civilných osôb dôležitú úlohu. Analýzu METT-TC si podrobne rozpíšeme nižšie.

b) Časový rozpočet
Jednou z prvých vecí ktoré by ste pri plánovaní mali brať do úvahy je dostupný čas, zásadou je že na svoje vlastné plánovanie si vyčleníte maximálne 1/3 dostupného času.  Zvyšné 2/3 si vyčleníte na plánovanie a prípravu vašich podriadených. Ak teda dostanete 3 hodiny na aby ste sa pripravili na plnenie úlohy, jednu hodinu strávite nad mapou plánovaním a zvyšné dve hodiny pripravujete svojich podriadených, materiál a výzbroj a vykonávate kontroly pripravenosti. Musíte identifikovať kritické časy, buď vlastné, alebo časy stanovené nadriadeným (napríklad čas začatia presunu, čas dosiahnutia zhromaždiska, čas začatia pozorovania, atď.). Vychádzajúc z týchto časov, použijete metódu spätného časového plánovania. Teda postupuje spätne, od času splnenia úlohy do času začatia úlohy, tak Vám vyjdú časové limity na jednotlivé činnosti. Jednoduchý príklad:

O 14:00 Vám začína patrola, vašou úlohou je obsadiť a brániť nejaký bod a o 18:00 byť naspäť na základni. Teraz spätne plánujete, viete že vaša misia trvá 6 hodín, pri takejto trase a teréne viete že presun bude trvať asi 45 minút. Teraz máte už iba 4,5 hodiny. Tiež viete, že príprava pozície Vám zaberie asi hodinu. (všade si tiež dávate nejaké časové rezervy) Zo spätného časového plánovania Vám teda vychádza časový rozpočet:

14:00 – Zahájenie presunu
14:45 – Dosiahnutie priestoru
15:00 – Začatie budovania postavenia
16:00 – Pohotovosť obrany
17:00 – Príprava na opustenie priestoru
17:15 – Zahájenie návratu na základňu
18:00 – Návrat na základňu

2. Vydanie predbežného nariadenia (WARNO-Warning Order)
Hneď po spracovaní prvotnej analýzy a časového rozpočtu by ste mali zhrnúť všetky dostupné informácie a oboznámiť s ním svojich podriadených (veliteľov družstiev alebo tímov).

3. Spracovanie prvotného plánu operácie (tentative plan)
Po vydaní WARNa by ste mali pristúpiť ku spracovaniu vášho prvotného plánu. Môžete si plán spracovávať sám, alebo si prizvete aj svojich ľudí a spravíte si taký malí štáb. Pri plánovaní si pomáhajte ako sa dá, ak majú vaši podriadený nejaký dobrý nápad, vypočujte si ho. Spracovanie prvotného plánu pozostáva z dvoch oblastí:

a) analýzy faktorov METT-TC,
b) prípravy variantu činnosti (COA).

a) Analýza faktorov METT-TC je pokračovaním počiatočnej analýzy vykonanej v 1.kroku.

Mmission – celková úloha, ako veliteľ by ste mali rozumieť celkovej úlohe o dva stupne vyššie. To znamená že ak ste napríklad veliteľom streleckého tímu, tak by ste mali poznať úlohu vášho veliteľa družstva, a úlohu veliteľa čaty. Ide o to aby ste mali celkový prehľad o situácií, vedeli prečo idete robiť tú a tú vec a boli pripravený prevziať velenie nad jednotkou ak náhodou dôjde ku strate Vášho nadriadeného, nemôžete sa potom len tak zbaliť a ísť dopreč, pokračujete v plnení úlohy.

E – enemy – nepriateľ; analýza nepriateľa, ktorú vykonávate môže začať už dávno pred samotnou akciou vlastným prieskumom. Na väčších akciách sa vytvárajú na sociálnych sieťach skupiny jednotlivých strán. Aj keď sú súkromné, môžete z nich vyčítať aspoň počet ľudí, z toho dostanete aspoň hrubý odhad veľkosti vašej opozície, infiltrovať sa do takejto skupiny nie je vôbec ťažké a môžete tak získať nedoceniteľné informácie. Nie je problém si vyhľadať na FB stránky jednotlivých tímov ktoré sa akcie zúčastnia, prieskumom ich fotoalbumov a príspevkov na nástenke sa dá toho zistiť naozaj veľa užitočného. Ak viete že vám nepriateľa robia vaši známy, o to lepšie. Rozhodne nie je na škodu čítať reporty a recenzie z minulých ročníkov.

Tesne pred začatím akcie sa niekedy dozviete rôzne info rovno od organizátora, ďalej si všímajte na nestrelných miestach pred akciou zbrane vášho nepriateľa, ich dostrel, kadenciu, alebo spoľahlivosť. Veľa ľudí sa pred začiatkom akcie „machruje“ svojou výzbrojou a výstrojov a asi si neuvedomujú že dávajú o sebe informácie, ktoré môžete neskôr využiť vo váš prospech.

Celkovo by ste ako veliteľ mal analyzovať:
– Štruktúru nepriateľa,
(počty, organizáciu, velenie, dôležité osoby)
– Rozmiestnenie nepriateľa,
(známe bojové postavenia, FOB-ky, spriatelené osady, sektory v ktorých operujú, trasy ktorými sa najčastejšie presúvajú, atď.)
– Spôsobilosti nepriateľa,
(akou rýchlosťou sa dokážu presúvať, ich dostupnú techniku, výzbroj, výstroj, vybavenie a aj morálku)
– Predpokladaný variant činnosti nepriateľa
(ako sa asi zachová pri napadnutí alebo spozorovaní, aká je jeho najpoužívanejšia taktika, … atď.)

T – Terén a počasie (Terrain and Weather)
Čo sa týka analýzy terénu, v tomto vám dosť pomôže ak dokážete dobre čítať z mapy. Odporúčam zaobstarať si nejakým spôsobom staré vojenské mapy, z nich sa dozviete oveľa viac než z civilných, možno nebudú najaktuálnejšie, ale ak niekto nevyrúbal celú horu alebo nezarovnal nejaké pohorie, tak sa stále dajú použiť. Čo sa týka máp vydaných organizátorom, tak ich kvalita a spracovanie sa kvalitou vždy líši, pri nejakých zdrapoch iba z rozmazanou fotkou z Google Earth by som radšej odporučil si spraviť vlastnú mapu alebo náčrt. Ak viete v akom priestore sa bude akcia odohrávať tak s analýzou terénu môžete začať už doma, a to napríklad použitím aplikácie Google Earth (dá sa v nej robiť kadečo, boli by ste prekvapený), určite vám to potom uľahčí orientáciu v priestore akcie. Analýzu terénu a počasia robíte jak vzhľadom na vlastné jednotky, tak aj vzhľadom na nepriateľa, je dobré vedieť ako terén a počasie ovplyvní aj jeho fungovanie. Vojenské aspekty terénu, na ktoré by ste sa mali zamerať, sú označené skratkou OAKOC:

O Observation and fields of fire Možnosti pozorovania a vedenia paľby
A Avenues of approach Koridory prístupu
K Key terrain Kľúčový terén
O Obstacles Prekážky
C Cover and concealment Kryty a možnosti skrývania

Koridory prístupu sú trasy, ktoré vedú k cieľovému objektu alebo ku kľúčovému terénu, posudzujú z hľadiska ich priechodnosti, rozoznávajú sa kategórie priechodný, ťažko priechodný a nepriechodný. Môžu to byť napríklad spevnené komunikácie priechodné pre bežné automobily, nespevnené komunikácie, stále priechodné ale iba pre terénne vozidlá, a potom nejaké úzke chodníky.

Kľúčový terén je priestor, ktorého obsadenie, udržanie alebo kontrola pre vás, alebo pre nepriateľa predstavuje výhodu. Napríklad nejaká križovatka, ktorú keď obsadíte, tak budete kontrolovať všetky cesty, alebo budova z ktorej je perfektný výhľad, atď.

Prekážky sú všetky prirodzené alebo umelé objekty, ktoré zabraňujú presunu alebo ho komplikujú. Môžu to byť prudké svahy, porasty, potoky, jamy, popadané stromy, mestská zástavba, mínové polia atď.

Kryty sú časti terénu, ktoré poskytujú ochranu pred priamou paľbou, napríklad zákopy, budovy, nejaké stavebné trosky.

Priestory vhodné na skrývanie vás chránia len pred pozorovaním, sú to napríklad porasty, lesy, odvrátená strana svahu.

Počasie hrá pri plánovaní dôležitú úlohu, ideálne počasie si nevyberáme ale v každom prípade ho môžete využiť ako svoju výhodu, alebo sa mu prispôsobiť. Analyzujte vplyv terénu a počasia na činnosť vašej jednotky ako aj na činnosť nepriateľa.

Aspekty počasia s možným priamym vplyvom na priebeh operácie sú:
– viditeľnosť
(východ/západ slnka, brieždenie/súmrak, svietivosť mesiaca, hmla, opar a iné),
– vietor (smer, rýchlosť, nárazový vietor,
– zrážky (dážď, sneženie),
– oblačnosť,
– teplota a vlhkosť,

T – Jednotky a podpora (Troops and support available)
Ako veliteľ by ste mali analyzovať aj bojovú úroveň svojej jednotky, tá je vyjadrená počtom, morálnym stavom, úrovňou prípravy a skúsenosťami, druhmi, početnosťou a stavom výzbroje, techniky a munície. Musíte analyzovať silné a slabé stránky jednotky, potom Vám vyjde čo si môžete počas misie „dovoliť,,. Obdobná analýza sa týka všetkých jednotiek a prostriedkov, ktoré Vás podporujú, ak viete, že čata X s veliteľom Y má mizerné skúsenosti, žiadnu disciplínu a ich zbrane ledva fungujú, tak je lepšie s ich podporou radšej nepočítať, ale sa skôr pripraviť na to, že ich prídete podporovať Vy pri tom najmenšom probléme.

T- Čas (Time available)
Viz spätné časové plánovanie.

C – Civilné aspekty (Civil considerations)
V tomto bode hodnotíte všetky civilné aspekty, ktoré by mohli ovplyvniť operáciu. V prostredí MILSIM akcie to môžu byť mienky a reakcie miestneho obyvateľstva a podobne. Príkladmi môžu byť, požiadavky na humanitárnu pomoc alebo špecifické príkazy a obmedzenia týkajúce sa pravidiel nasadenia. Ak sa akcia nachádza v priestore v ktorom sa môžu nachádzať a nezúčastnené civilné osoby, alebo hráte v tesnej blízkosti obytných domov, je dobré pouvažovať aj nad reakciou takýchto osôb.

Iron Legion

Príprava variantu činnosti (Course Of Action – COA)
Variant činnosti Vám v podstate odpovedá na otázky typu ,,Čo keď …?“ a ,,Čo si môžem dovoliť?“

Ak spojíte výsledok z analýzy faktorov METT-TC s materiálovými prostriedkami ktoré máte k dispozícií a úlohou ktorú máte plniť, vyjdú Vám spôsoby splnenia úlohy, ktoré viete najlepšie podporiť. Celý proces prípravy COA pozostáva z troch krokov:
– tvorba COA (ako by som mohol úlohu spraviť?),
– analýza a porovnanie COA (čo je lepšie? Keď to spravám takto, alebo takto?),
– výber COA (takto je to asi najlepšie)

Tvorba COA
Ak máte veľa času, je lepšie si vytvoriť niekoľko variantov činnosti, na úrovni veliteľa čaty, sa vytvárajú minimálne 3, na úrovni veliteľa družstva/tímu iba jeden, aj keď to nie je dogma. Vždy si zvolíte iba jeden výsledný, ale ostatné môžete použiť ako Váš PLÁN B. Ak nemáte dostatok času, sústredíte sa len na jeden COA. Veliteľ začína tvorbu variantu hneď po obdržaní WARNA, alebo zo všetkých momentálne dostupných informácií. (Čím skôr začnete, tým viac času Vám zostane na dokončenie)

Vlastná tvorba COA zahŕňa:

  • analýza pomeru síl = zhodnotenie vlastný vs nepriateľ (vychádza sa z METT-TC),
  • generovanie možností = hodnotenie cieľov operácie (primárny & sekundárny cieľ, priorita? … ), časové požiadavky (spätné časové plánovanie) a rozdelenie úloh pre podriadených (ktorá skupina bude robiť čo …),
  • usporiadanie jednotiek (TASKORG),
  • spracovanie schémy manévru (nákres trasy presunu, smer útoku, obranného postavenia, atď),
  • pridelenie zodpovednosti podriadeným veliteľom a špecialistom za plnenie úloh,
  • formulácia COA.

Analýza a porovnanie COA
Veliteľ musí analyzovať každý COA voči pravdepodobnej činnosti nepriateľa od začiatku do konca misie. Ako bude nepriateľ reagovať keď sa budem predsúvať tadiaľ, alebo tadiaľ? Z ktorého smeru ma môže nepriateľ napadnúť keď zaujmem také alebo také postavenie? Keď sa budem musieť stiahnuť, kde sa stiahnem? Čo spravím keď tam na mňa bude čakať nepriateľ? Atď. Nebojte sa zapojiť do analýzy podriadených, spravte si čínsky parlament, alebo vojnovú hru, táto analýza má preukázať prípadné slabé stránky jednotlivých COA, je na Vás aby ste ich našli.

Výber COA
Na základe výsledkov porovnávania výhod/nevýhod, slabších a silných stránok jednotlivých COA sa musí veliteľ rozhodnúť ktorý COA  bude realizovaný. Je na veliteľovi akú priradí prioritu bezpečnosti, rýchlosti, maskovaniu … Ako bolo spomenuté vyššie, ostatné COA môžu byť použité ako plán B.

Pokračovanie v ďalšom článku.

ZDROJE:
VOJENSKÁ TAKTIKA, Vysokoškolská učebnica, Peter SPILÝ, Michal HRNČIAR; ISBN 978-80-8040-471-0
FM 3-21-91, BATTLE COMMAND AND TROOP-LEADING PROCEDURES
Research Report 1852, Improving Troop Leading Procedures at the Joint Readiness Training Center, Kenneth L. Evans U.S. Army Research Institute, Major Eric A. Baus Joint Readiness Training Center

Troop Leading Procedures

Comments

comments