Streľba z vozidla a jeho okolia

1

Streľba z vozidla a jeho okolia vychádza z princípov streľby s využitím bariér. Vozidlo a jeho časti je možné považovať za bariéry s rôznymi vlastnosťami z pohľadu krytu a skrytu. Vozidlá ako bariéry je možné rozdeliť na pancierované a nepancierované. 

Pancierované vozidlo poskytuje lepšiu balistickú ochranu pre osoby vo vozidle alebo osoby kryjúce sa za vozidlom, majú však limitujúce možnosti vedenia paľby priamo z vozidla (strieľne, gunner…). 

Nepancierované vozidlo má spravidla otvoriteľné okná a priestrelné sklá (núdzová streľba z vozidla). Na druhej strane takéto vozidlo nechráni posádku pred účinkami paľby a v prípade zastavenia či neschopnosti pokračovať v jazde je nevyhnutné takéto vozidlo opustiť (smerom od kontaktu) a využiť jeho časti s vyššou odolnosťou ako kryt. Pri krytí sa za vozidlo treba vyhľadať jeho najmasívnejšie časti a snažiť sa medzi seba a nepriateľa dostať „čo najviac železa“ ako sa len dá. V praxi ide hlavne o blok motora, kolesá (disky, brzdy…), prípadne stĺpiky vozidla. Sklá sa aj napriek ich priestreľnosti (kolmý dopad striel a väčšie uhly) dajú využiť ako čiastočný kryt, keďže sa pri veľmi nízkych uhloch dopadu striel správajú ako pevný materiál a strely odrážajú.

3 Vo všeobecnosti platí pravidlo, že vozidlo je magnet na streľbu, priťahuje pozornosť a je ľahký cieľ sústredenia paľby. Okrem toho sa jednotlivé pevné časti vozidla a terénu (cesta…) správajú ako odrazové a deformačné plochy. Projektily sa pri náraze roztrieštia a odrazia, pričom menia pôvodnú dráhu letu a naďalej si zachovávajú ranivý a smrtiaci účinok. Je preto nevyhnutné zachovávať pravidlá streľby pri bariérach a dbať na to, aby riziku zasiahnutia bola vystavená čo najmenšia časť tela ako je len možné (pozor na nohy, ruky, hlavu…). Všetka činnosť (vrátane prebíjania a odstraňovania závad) okrem samotného vedenia paľby by mala prebiehať v úplnom kryte za vozidlom.

4

Základná manipulácia so zbraňou

Tak ako pri akejkoľvek inej streleckej aktivite je nesmierne dôležité dbať na dodržiavanie bezpečnosti. Nemieriť na ľudí okolo seba, prst na spúšť až pred samotným výstrelom a pod. Okrem toho si treba zachovávať situačné a priestorové povedomie, uvedomovať si kam zbraň mieri, kde sa nachádzajú ostatní členovia tímu, či je os mieridiel a os hlavne správne situovaná voči cieľu, aby nedošlo k postreleniu vozidla. Základy bezpečnosti a manipulácie ostávajú totožné ako pri „bežnej“ streľbe.

Prebíjanie a odstraňovanie závad

Všetka činnosť, ktorá nie je spojená s bezprostredným vedením paľby musí za vozidlom prebiehať v kryte za ním.

2 

Výmena ramien pri streľbe

Pri vedení paľby spoza bariéry má osobitú rolu výmena zapretia zbrane o pravé alebo ľavé rameno (podľa toho z ktorej strany bariéry strieľame, resp. akú streleckú polohu si zvolíme.

5

Postup (pravák): Zbraň držíme pravou rukou za pažbičku a ľavou za predpažbie. Ľavá ruka uchopí zbraň v oblastí zásobníkovej šachty (pri sa vz. 58 za zásobník), zbraň preložíme do ľavého ramena. Pravá ruka uchopí predpažbie a ľavou rukou následne uchopíme pažbič-ku.

5

Streľba z vozidla

V prípade pancierovaného vozidla je možnosť vedenia paľby okrem gunnera možná len cez strieľne (ak ich vozidlo má) alebo ak si to situácia vyžaduje tak cez otvorené dvere (príklopy…).

Pri nepancierovanom vozidle je možné vedenie paľby priamo cez sklá alebo po otvorení okien cez vzniknutý priestor. Rovnako nám tu ostáva možnosť streľby cez otvorené dvere.

Streľba cez sklo, ako je napríklad čelné sklo na aute je relatívne náročná a vyžaduje si osobitú prípravu. V tomto texte sa jej nebudeme podrobne venovať, spomenieme len, že sklo zásadným spôsobom mení dráhu striel a deformuje ich. Pri streľbe cez čelné sklo je dôležité snažiť sa udržať zbraň v jednej rovine, aby ďalšie výstrely šli cez vzniknutý otvor v skle.

6

Streľba cez otvorené okno

Pri reakcii na kontakt je cez otvorené okno možné viesť účinnú streľbu za pohybu ako aj zo statického vozidla do všetkých smerov. Strelec volí rameno pre zapretie zbrane v závislosti od strany vozidla na ktorej sedí a smere vedenia paľby. Napríklad strelec na sedadle spolujazdca pri kontakte na 12 hod vedie streľbu s vyklonením sa cez otvorené okno so zbraňou v pravom ramene, pri zmene smeru kontaktu (vozidlo v pohybe a pod.) prechádza pri dosiahnutí cca. 3 hod na ľavé rameno a je schopný viesť paľbu takmer až po 6 hod.

7 

Postup: Zbraň je pri presune vo vozidle uložená podľa možností a SOP tak, aby bola dostupná pre použitie, pre jej jednoduché napichnutie von z okna treba najskôr vykonať pohyb pažby smerom nad pravé rameno (alternatíva pre sedadlo spolujazdca) následne zbraň namieriť smerom von z okna, vysunúť trup do priestoru okna pričom sa chrbát zapiera o zadnú časť rámu okna. Následne ohnúť ľavú nohu v kolene a chodidlo si posunúť pod zadok, získa sa tak stabilná poloha v okne pre streľbu. Následne rotáciou trupu a prípadnou výmenou ramien je možné pokryť celý sektor.

Streľba cez otvorené dvere

V prípade, keď je streľba z vozidla nemožná, alebo s ohľadom na situáciu nevhodná, alebo sa posádka vozidla s krytím sťahuje za vozidlo a pod. je možné viesť paľbu aj z otvorených dverí, pričom sa časť dverí využíva ako kryť/skryt a paľba je vedená cez V priestor, ktorý vznikne medzi dverami a rámom vozidla.

8 

Postup: Pri otváraní dverí si pomáhame nohou, ktorá je k dverám bližšie (pomáha nám v zapretí sa a získaní stability, taktiež napomáha pri držaní dverí v otvorenom stave v prípade naklonenia vozidla). V sedačke sa usadíme tak, aby sme pomocou nôh získali čo najväčšiu stabilitu a zapretie chrbta o sedadlo/rám vozidla. Zbraň zapichneme do vzniknutého V, ktoré je tvorené dverami a rámom vozidla. Snažíme sa von z auta vystaviť len nevyhnutnú časť tela. Z tejto polohy je následne možné s prekrytím v rámci tímu vykonať rýchle stiahnutie za vozidlo (nezabudnúť zavrieť dvere).

Streľba spoza vozidla

Pri streľbe spoza vozidla sú možnosti vedenia paľby dané tvarom, výškou a poskytovanou ochranou daného vozidla. Paľbu je možné viesť ponad vozidlo, z bokov vozidla, ale aj spod vozidla. Výber polohy a miesta odkiaľ bude vedená paľba záleží od taktickej situácie a možností vedenia paľby. Spod vozidla je strelec menší cieľ a sú dobré možnosti pre manipuláciu. Treba vždy myslieť na to, že pri prestrelke pravdepodobne dôjde k poškodeniu pneumatík a vozidlo klesne nižšie ako je v bežnom prevádzkovom stave. Okrem toho zem nemusí dovoliť všetky polohy a zároveň môže vegetácia či tvar terénu limitovať viditeľnosť cieľov spod vozidla. Zem taktiež (ako aj kapota či iné časti vozidla) odráža a triešti projektily. Streľba z boku vozidla je strelecky pohodlná s možnosťou dobrého zapretia zbrane, za cenu nižšej miery krytu a skrytu, zároveň sa strelec nachádza tam, kde ho bude nepriateľ čakať. Pri kľaku za vozidlom nezabúdať myslieť na siluetu a dbať aby nič, čo nie je nevyhnutné nepretŕčalo spoza vozidla. Streľba ponad kapotu je taktiež dobra a presná, zásadou je držať ruky a hlavu čo najviac zakrytú. Zbraň sa odporúča zapierať o rameno alebo biceps a držať ju pod uhlom 90⁰ a to z dôvodu rozdielu medzi osou hlavne a osou mieridiel.

9 

Aj pri zbrani ako je SA vz. 58 je tento rozdiel dostačujúci na to, aby strelec pri „bežnom“ držaní zbrane síce cez mieridlá videl cieľ, ale hlaveň sa stále bude nachádzať za bariérou (napr. kapotou) a môže tak dôjsť k nechcenej streľbe do vozidla (odrazy a strely nezasahujú cieľ). Pre zamedzenie takejto streľby sa zbraň nakláňa, aby sa os hlavne a os mieridiel dostali do rovnobežnej polohy s kapotou.

Pri výbere polôh treba voliť tú najvhodnejšiu pre danú situáciu, dbať na maximálnu ochranu za bariérou a limitovať vystavené časti tela na minimum. Zároveň dávať pozor, aby sme nepostreľovali bariéru (vozidlo) a v závislostí od taktiky a činnosti ostatných členov tímu treba polohy striedať a meniť. Byť flexibilný a neprestávať bojovať.

Streľba nad kapotou vozidla

Pri zachovaní vyššie uvedených zásad je možné viesť paľbu ponad kapotu vozidla. Vzdialenosť od vozidla vychádza z princípov uvedených v úvode tohto textu. V prípade voľby streľby pri vozidle je možné s pomocou nestreleckej ruky vytvoriť oporu pre zbraň. Zbraň sa neopiera priamo o kapotu či inú časť vozidla, vždy využi ruku či inú vhodnú mäkkú podložku (výnimkou sú krízové strelecké situácie pri poranení jednej ruky).

10 

Streľba spoza stĺpiku rámu vozidla

Ako sme spomínali v určitých situáciách je možné viesť streľbu aj spoza stĺpikov rámu vozidla, ktoré spolu s napr. čelným sklom poskytujú určitú mieru ochrany. Táto poloha je vhodná pre rýchlu streľbu na kontaktnú vzdialenosť a ako „medzipoloha“ pri prechode do inej polohy.

11

V tejto polohe nie je vhodné zotrvávať dlho a paľbu je možné viesť aj cez vnútro auta.

Streľba z boku vozidla

Pri tejto polohe strieľame z boku vozidla (je jedno ako je natočené), poloha je spravidla z kľaku, avšak je možný aj stoj v prípade vysokého vozidla a dostatočného krytu (hlavne vyššie pancierované vozidlo). Voľba ramena vychádza z toho z ktorej strany strieľame (pravý bok – pravé rameno, ľavý bok – ľavé rameno).

12 

Streľba pod vozidlo – nízky kľak

Nízky kľak predstavuje pohodlnú metódu streľby pod vozidlo vhodný na obe strany (ľavú aj pravú), napríklad pri krytí sa za kolesom. Vychádza sa z klasickej streleckej polohy nízky kľak, pričom sa trup nakláňa do jednej alebo druhej strany (podľa toho sa volia aj nohy), v prípade naklonenia na pravú stranu sa v kolene zohýba pravá noha (prisadnutie na chodidlo), ľavá noha ostáva vystretá (pre stability možné zaprieť sa o koleso), následne sa trup nakloní do pravej strany, strelec sa zaprie o pravú ruku, zbraň v pravom ramene a vedie paľbu na cieľ (prebíjanie a odstraňovanie závad sa opäť vykonáva v stiahnutí sa za koleso do nízkeho kľaku). Pre streľbu na ľavú stranu je postup zrkadlový a zbraň ide do ľavého ramena.

13

Streľba pod vozidlo – kľak na oboch kolenách

Táto metóda umožňuje rýchlu zmenu strán streľby (ľavú/pravú) pri krytí sa poza koleso a pohodlnú manipuláciu so zbraňou v kryte. Strelec si kľakne a obe kolená chrbtom ku kolesu (bariére), nohy v tvare V. Zbraň sa pažbou zapiera do ohybu streleckej ruky v oblasti lakťa, druhá ruka zbraň obopne ohybom v oblasti lakťa okolo zásobníku, prípadne podpiera zbraň položená na zem pod zbraňou pri zaujatí polohy. Strelec sa následne rotáciou v oblasti trupu a bedier nakloní do polohy k zemi smerom k cieľu. Podľa voľby strany sa volí uchopenie zbrane (otočenie doprava – ľavá ruka strelecká a naopak).

14 

Streľba pod vozidlo – ľah na chrbte

Ľah na chrbte je vhodný použiť pri krytí sa za kolesom vozidla. Strelec sa uloží na chrbát, nohy zohnuté a zapreté o koleso. Dôležité je natlačiť sa čo najviac na bariéru a držať kontakt s ňou, snažiť sa neodtláčať a pomáhať si pri pohybe nohami. Natáčanie do strán prebieha rotáciou tela a naklonením sa do jednej alebo druhej strany. Táto poloha je možná aj bez výmeny ramien pri zmene strany v závislosti od situácie a možnosti vedenia paľby.

15 Streľba pod vozidlo z ľahu

Klasická strelecká poloha z ľahu ani alternatívy ako je napr. urban prone a podobne nie sú pri vozidle vhodné nakoľko nás limituje výška vozidla a zároveň kryt – ktorý je pri ľahu možný len za kolesami. V súlade s týmito princípmi si tu ukážeme dve alternatívy nízkeho ľahu pri oboch je zachované, že je takmer celé telo chránené za kolesom, vystavená je len potrebná časť tela. Polohy sú stabilné pre vedenie účinnej mierenej streľby a rýchle skrytie za koleso v prípade potreby.

16 Záver

Tento text je len stručná prehľadová pomôcka. V oblasti streľby, bariér a použitia vozidiel existuje množstvo odborných textov a zdrojov. Zároveň je potrebné jednotlivé polohy nacvičiť a osvojiť si ich. Každý jedinec má inú ohybnosť, pohyblivosť a možnosti. Základom je vybrať si to, čo pre daného človeka funguje. Neexistuje dogma čo je a čo nie je správne, pokiaľ to spĺňa požiadavku na bezpečnosť a účinnosť, tak je to správne.

Comments

comments